Regulaminy

REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO  WWW.DOSCHRUPANIA.PL

Spis treści:   

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.ZAZADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. CENY I METODY PŁATNOŚCI
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
10. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

I.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

2. Konsument – osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w art. 22[1] Kodeksu Cywilnego – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego doschrupania.pl;

5. Sklep internetowy–serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.doschrupania.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

6. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w pod firmą Bartosz Czechowski – Do schrupania z siedzibą znajdującą się pod adresem: Mikułowice 135, 28-100 Busko-Zdrój, posiadający NIP : 6551963298, numer statystyczny REGON: 389374992.

7. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.doschrupania.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.doschrupania.pl. , prowadzony jest przez firmę Bartosz Czechowski-Do schrupania z siedzibą znajdującą się pod adresem: Mikułowice 135, 28-100 Busko-Zdrój, posiadający NIP : 6551963298, numer statystyczny REGON: 389374992.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Do poprawnego wyświetlania zawartości Sklepu pod adresem www.doschrupania.pl należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie.

3.2. Klient ma możliwość rejestracji konta w internetowym serwisie Sklepu internetowego.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego pod adresem : www.doschrupania.pl.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5.  Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.

3.6.  Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

3.7  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych i przysługujących Państwu uprawnień znajdują się w naszej polityce prywatności.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 4. d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 5. e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.doschrupania.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po ppodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Bartosz Czechowski-Do Schrupania Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską InPost S.A. Oraz za pomocą firmy zewnętrznej Apaczka- operator logistyczny.

Dane firm wysyłkowych, z którymi współpracujemy:

InPost S.A.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków

Apaczka.pl
Wolante Investments Sp. z o.o.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

5.3. Termin realizacji zamówienia i dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia w sklepie.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu Zamawiania Towaru.

5.5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

VI. Ceny i metody płatności 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego  43 1020 2906 0000 1102 0472 2684
b) płatnością w systemie przelewy24.pl. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
c) za pobraniem (gotówką przy odbiorze paczki od kuriera).

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi Sklepu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

a) Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia, kiedy Klient wszedł w posiadanie Towaru.

b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę Bartosz Czechowski-Do Schrupania o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres naszej siedziby: Bartosz Czechowski-Do Schrupania, Mikułowice 135, 28-100 Busko-Zdrój lub pocztą elektroniczną na adres biuro@doschrupania.pl

c) Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – wzór na końcu znajduje się na końcu Regulaminu Sklepu.

d) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

e) Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

f) Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwrot powinien nastąpić poprzez jego wysyłkę na adres Sprzedawcy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1. Firma Bartosz Czechowski-Do schrupania jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@doschrupania.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby znajdującej się
w: Mikułowice 135, 28-100 Busko-Zdrój.

8.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych–ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.4.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.5.  Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub
w inny podany przez Klienta sposób.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

9.1. Bartosz Czechowski–Do schrupania podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.

 9.2. Mogą Państwo w każdym czasie powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@doschrupania.pl.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

10.2 Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.    o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

10.3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

10.4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami
i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.  Zmiana Regulaminu:

 1. a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Konsumenta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

XII. Wzór formularza odstąpienia od umowy

                                                                                           

 

 

                                                              Regulamin sprzedaży  Ebooka

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych prowadzonej przez firmę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Czechowski-Do schrupania z siedzibą znajdującą się pod adresem: Mikułowice 135, 28-100 Busko-Zdrój, posiadający NIP: 6551963298, numer statystyczny REGON: 389374992, za pośrednictwem sklepu internetowego www.doschrupania.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).W zakresie w niniejszym Regulaminie nieunormowanym zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.

                                                                                 §1. Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ebooków w formie plików cyfrowych w formacie PDF.

1. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie. Klient ma możliwość rejestracji konta w internetowym serwisie Sklepu internetowego.
2. Kupujący, składając zamówienie na zakup e-booka, oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu sprzedaży i użytkowania publikacji elektronicznych (e-booków) oraz Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego i akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń.

3. Umowa pomiędzy Kupującym a Wydawcą zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia i jego opłacenia przez Kupującego.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta.

5. Z uwagi na fakt, iż Ebooki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi jego zdigitalizowanej kopii, sprzedaż Ebooka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany Ebook z góry.

a) płatnością w systemie przelewy24.pl. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.

b) przelewem na numer konta bankowego 43 1020 2906 0000 1102 0472 2684.

                                                         

                                                                                        §2.Składanie i realizacja zamówienia


1.
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia na Ebook za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
wybrać Ebook, a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub innego równoznacznego);
wybrać formę płatności;
podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie dane do faktury VAT);
3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Ebooków będących przedmiotem zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
5. Podczas składania zamówienia Klient otrzyma fakturę w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
6. Jeżeli Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego składa Zamówienie jednocześnie na Ebooka/-i
i produkt/-y innego rodzaju, Zamówienie zostanie po zaksięgowaniu zapłaty za wszystkie zamówione produkty. W takim przypadku Klient nie ma możliwości wybrania sposobu zapłaty „za pobraniem”.
7. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności lub w przypadku zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy, po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty(.Na dokonanie płatności przelewem tradycyjnym czekamy 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny po dokonaniu zamówienia. W przypadku, gdy w tym terminie nie zostanie zaksięgowana płatność zamówienie zostanie anulowane.
8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

                                                                            §3. Odstąpienie od umowy


Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę
i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Ebooka, , który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

                                                                         §4. Zasady korzystania z Ebooków


1.
W terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej plik w formacie PDF, a Klient będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego Ebooka. Jeżeli Klient ma zarejestrowane konto w Sklepie internetowym, plik do pobrania będzie widoczny również na jego koncie po zalogowaniu się.
2. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
3. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, Klient otrzyma wiadomości elektroniczne z plikami PDF dla każdego z zamówionych Ebooków.
4. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Autorskie prawa majątkowe do eBooków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
Kupno eBooka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do e-Booka. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową eBooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z eBooka, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z eBookiem.
W szczególności Kupującemu nie wolno:
Zwielokrotniać eBooka lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
Udostępniać eBooka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
Najmować i użyczać eBooka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
Ingerować w treść i zawartość eBooka.
Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na eBook.
Wszelkie przypadki udostępnienia Ebooków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom. Każdy ebook może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem).
Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Klient, który nabył ebooka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.

                                                                                                         §5. Reklamacje


1.
Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
zakupiony Ebook jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
2. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

                                                                            §6. Postanowienia końcowe


1.
Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.
3. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z ebooków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
7. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora.
O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Klientów z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Klient może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres: biuro@doschrupania.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany. Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają przepisom dotychczasowym.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2021 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.